คนไทยส่วนใหญ่หันมาสนใจโปรตีนทางเลือกมากขึ้น - Urban Creature

จากการที่ทั่วโลกรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยเริ่มมองเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ ทิศทางการบริโภคอาหารของคนไทยที่เป็นไปในทางต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ภายในสองปี ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ อ้างอิงจากงานวิจัยจาก Madre Brava ที่ทำการสำรวจแนวโน้มและทิศทางการบริโภคอาหารของผู้บริโภคไทยมากกว่า 1,500 คน

แม้คนไทยจำนวนมากจะอยากกินเนื้อสัตว์น้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะบริโภคโปรตีนน้อยลง เพียงแต่หันไปบริโภคโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) แทน ซึ่งมีทั้งโปรตีนจากพืชที่ไม่แปรรูปหรือแปรรูปเบื้องต้น เช่น เห็ด ถั่ว เต้าหู้ และโปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins) เช่น ผลิตภัณฑ์ลักษณะเนื้อที่ทำจากพืช (Plant-based Meat) เป็นต้น

เนื้อสัตว์ plant base protein โปรตีน

แม้ว่าผู้บริโภคจะตระหนักถึงประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่โปรตีนทางเลือกยังถูกมองว่าราคาแพง ผ่านกระบวนการแปรรูปสูง และเข้าถึงยาก ทำให้ Madre Brava ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้และผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน เสนอแนะว่า ภาครัฐและเอกชนจะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสการเติบโตของภาคการผลิตอาหารของไทย

เนื่องจากปัจจุบันโปรตีนจากพืชกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารแห่งอนาคต (Future Food) และการเจรจาล่าสุดที่ COP28 ได้มีการบรรจุวาระเรื่องอาหารเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งในอนาคตการผลิตอาหารน่าจะมีบทบาทมากขึ้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอีกไม่นานภาคเกษตรจะกลายเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรป ตลาดส่งออกของไทยจำนวนมากจะเริ่มมีมาตรการทางการค้าในเรื่องนี้ ประเด็นสำคัญคือ เมื่อถึงเวลานั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านนี้ด้วย

เนื้อสัตว์ plant base protein โปรตีน

Source : 
Madre Brava | madrebrava.org/insight/thailand-consumer-poll

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.