eyes

City in Bloom – ปลอมในจริง

เมื่อปลูกต้นไม้จริง ไฉนเลยผลและดอกที่ออกกลับกลายเป็น ‘สิ่งไร้ชีวิต’ ที่มองแล้วดูคุ้นตา จนเกิดเป็นภาพความลงตัวที่ไม่ลงตัวแบบไทยๆ ราวกับว่าธรรมชาติเบ่งบานออกดอกออกผลเป็นสิ่งนั้นจริงๆ ทำให้ต้องเหลียวมอง พร้อมตั้งคำถามถึงความแปลก และประโยชน์ใช้สอยทุกครั้งที่เดินผ่าน

“บานเป็นขวดสีใส”

“บานเป็นขวดหลากสี”

“บานเป็นเปลือกไข่”

“บานเป็นซีดี”

“บานเป็นดอกไม้พลาสติก”

“บานเป็นขวดคละสี”

“บานเป็นดอกกระดาษ”

“บานเป็นถุงพลาสติก” (แอบมีพวงมาลัย)

Contributor

Pluto

"เกิดมาเป็นตลกอุปกรณ์ ตอนเด็กแบกบ้านไปเรียน ตอนโตแบกบ้านไปถ่าย"