Silom Master Plan โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม - Urban Creature

Silom Master Plan

หลังจากเปิดตัว ‘โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม พ.ศ. 2564 หรือ Silom Master Plan’ อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ในที่สุดก็มีภาพอัปเดตโครงการล่าสุดออกมาให้ชาวกรุงเทพฯ ได้ชมกันแล้ว

Silom Master Plan เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร สมาคมเรารักสีลม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักการโยธา และสำนักผังเมือง เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงทางเท้าในย่านสีลมให้เกิด Active Transport อย่างการเดินเท้าในกรุงเทพที่มากขึ้น

Silom Master Plan

ทางโครงการได้ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) มาร่วมจัดทำผังแนวความคิด (Conceptual Plan) และผังแม่บท (Master Plan) และบริษัท ฉมา จำกัด ร่วมออกแบบรายละเอียดภูมิสถาปัตยกรรมที่จะสร้างสรรค์พื้นที่และทัศนียภาพโดยรอบให้เกิดความสะดวก สบาย และความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม 

แนวคิดการออกแบบของ Silom Master Plan คือ การให้ความสำคัญกับคนเดินเท้าเป็นลำดับแรก (Pedestrian First) ประกอบกับการสร้างสวนสาธารณะแนวยาว (Linear Park) ที่ออกแบบพื้นที่สาธารณะควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเท้า เพื่อทำให้คนเดินเท้าเดินสะดวก (Comfortable) เชื่อมต่อสบาย (Seamless) และพบกับหลากหลายประสบการณ์ (Various Experiences) สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของสมาคมและการพัฒนาย่าน

Silom Master Plan

ในแผนการนี้ประกอบไปด้วยการจัดการทางเท้าให้มีความกว้างอย่างน้อย 2.4 เมตรตลอดเส้นทาง ยกระดับถนนในซอยและทำทางลาดให้เดินสะดวก รวมไปถึงการจัดการฝาท่อสาธารณะ อุปกรณ์ถนน กำหนดระยะต้นไม้ใหม่ เพิ่มเสาไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ถนนอื่น ๆ เช่น ถังขยะและป้ายรถเมล์ ให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดการต้นไม้ภายในพื้นที่ให้เหมาะสม ผ่านการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสภาพต้นไม้เบื้องต้น อย่างทีมรุกขกรวิสาหกิจ และ BIG Trees เพื่อสำรวจสภาพต้นไม้ ราก ชนิดต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกวิธี ตลอดจนการดูแลสุขภาพต้นไม้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

เพื่อให้ Silom Master Plan ที่ได้รับการพัฒนางานออกแบบและก่อสร้างขึ้น กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่จะสร้างสรรค์พื้นที่และทัศนียภาพโดยรอบให้เกิดความสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในย่านสีลมอย่างเป็นรูปธรรม

Silom Master Plan
Silom Master Plan

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.