สภาฯ โหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า - Urban Creature

8 มิถุนายน 2565 สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ ‘ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต’ หรือ ‘ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า’ วาระที่หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 137 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง

ร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอโดย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน 60 วัน ก่อนจะส่งกลับมาให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้งเมื่อวานนี้ 

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า มีดังต่อไปนี้

1) กำหนดให้ผู้ที่ผลิตสุราเพื่อการบริโภค ที่ไม่ใช่สำหรับการค้า เช่น การต้มสุราเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน (Homebrewing) หรือการทดลองต้มสุราเพื่อคิดค้นสูตรใหม่ สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่มีความผิดทางกฎหมาย

2) ไม่กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตผลิตสุรา เช่น ต้องจดทะเบียนบริษัทหรือต้องมีทุนขั้นต่ำในการจดทะเบียน เปิดทางให้ผู้ประกอบการผลิตสุราที่มีเจ้าของเดียวหรือมีรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามารถเริ่มกิจการได้

3) ไม่กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องกำลังการผลิต กำลังแรงม้า และจำนวนพนักงานในการขออนุญาตผลิตสุรา เป็นการเปิดโอกาสให้การผลิตสุราในชุมชน ที่แต่เดิมกำหนดว่า การผลิตสุรากลั่นชุมชนต้องใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมไม่เกิน 5 แรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน

ดังนั้น พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าจะช่วยลดเพดานขั้นต่ำในการผลิตสุรา ทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้ผลิตและต้นทุนในการผลิต ซึ่งอาจจะช่วยเหลือและส่งเสริมสุราพื้นบ้าน สุราชุมชน อีกทั้งยังเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ ส่วนผู้บริโภคเองก็มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นด้วย ถือเป็นความหวังครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมสุราไทย โดยเฉพาะวงการคราฟต์เบียร์ที่มีสินค้าคุณภาพและรสชาติโดดเด่นอยู่จำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม แม้สภาฯ จะรับหลักการร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าในวาระที่หนึ่งแล้ว แต่เส้นทางการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ยังอีกยาวไกล เพราะต้องผ่านการพิจารณาของสภาฯ ในวาระสองและวาระสาม และการพิจารณาของวุฒิสภาอีกสามวาระ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน ต้องติดตามกันต่อไปว่าการผลิตสุราเสรีในประเทศไทยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

Sources : 
iLaw | t.ly/eVBo
iLaw | t.ly/xMn_
พรรคก้าวไกล – Move Forward Party | t.ly/GTcm

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.