Sustrends 2024 เสวนา 50 เทรนด์ความยั่งยืน - Urban Creature

ทิศทางเรื่องความยั่งยืนในอนาคตมีอะไรบ้าง และเราจะขับเคลื่อนทุกองคาพยพให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร งาน Sustrends 2024 รวบรวมคำตอบไว้หมดแล้ว

วันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาคือครั้งแรกของการจัดงาน Sustrends 2024 เวทีสัมมนาความยั่งยืนแนวใหม่ที่รวบรวม 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลกจาก 20 วิทยากรตัวจริงของทุกหน่วยงานด้านความยั่งยืน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานไม่แสวงหากำไรบนเวทีเดียวกัน เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และเทรนด์ต่างๆ หวังชวนทุกคนออกเดินทางหาสมดุลให้กับตัวเองและโลกใบนี้ โดยตัวอย่างวิทยากรที่ร่วมเวทีนี้ ได้แก่

Sustrends 2024 เสวนา 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลกจากทุกหน่วยงานด้านความยั่งยืน

‘เรอโน เมแยร์’ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กับหัวข้อบทบาทของ UNDP ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาพรวมของโลกสู่การทำงานในประเทศไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมย้ำถึงการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมสามารถมีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริงได้

‘ผศ.ชล บุนนาค’ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับหัวข้อการบรรยายเปิดเหตุผลของการปรับปัญหาความยั่งยืนจาก 17 เป้าหมายของ SDGs ให้กลายเป็น 6 กลุ่มปัญหา ได้แก่ คุณภาพชีวิตและศักยภาพของมนุษย์, ทรัพยากรร่วมทางธรรมชาติของโลก, เศรษฐกิจที่เป็นธรรมและยั่งยืน, ระบบอาหารที่ยั่งยืนและโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ, การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและการเข้าถึงถ้วนหน้า และการพัฒนาเมืองและพื้นที่กึ่งเมือง เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและบรรลุเป้าหมาย SDGs ให้ได้จริง

Sustrends 2024 เสวนา 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลกจากทุกหน่วยงานด้านความยั่งยืน

‘ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ’ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand) กับหัวข้อโอกาสของธุรกิจในการปรับตัวจากวิกฤตด้านความยั่งยืน การพัฒนาแรงงานอย่างยั่งยืนสำหรับโลกยุคใหม่คือการสร้างทักษะสำหรับ Green Jobs ที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบัน

‘ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์’ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับหัวข้อแผนการพาไทยให้บรรลุเป้าหมาย SDG ภายใต้กรอบเวลาที่ท้าทาย ผ่านการสร้างความตื่นตัวและทำให้คนเข้าใจคำว่า ‘ความยั่งยืน’ และการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

‘ศานนท์ หวังสร้างบุญ’ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับเรื่องการปรับแก้กฎหมายด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครที่จะส่งผลให้การใช้พื้นที่ต่างๆ ของเมืองยั่งยืนขึ้น ประชาชนใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีความสุขขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ รวมถึงการปรับกายภาพของเมืองและเพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับเมือง

Sustrends 2024 เสวนา 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลกจากทุกหน่วยงานด้านความยั่งยืน
Sustrends 2024 เสวนา 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลกจากทุกหน่วยงานด้านความยั่งยืน

ด้าน ‘ทรงกลด บางยี่ขัน’ บรรณาธิการบริหาร The Cloud และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Cloud and Ground จำกัด ผู้จัดงาน ‘Sustrends 2024 | 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก’ กล่าวว่า ในปัจจุบันการผลักดันแนวคิดด้านความยั่งยืนถือเป็นพันธกิจหลักของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนคนทั่วไปก็เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ทางผู้จัดงานยังมองว่าหากมีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการต่างๆ มาส่งต่อองค์ความรู้หรือเทรนด์ความยั่งยืนใหม่ๆ ก็จะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความสนใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น

Sustrends 2024 เสวนา 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลกจากทุกหน่วยงานด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ งาน Sustrends 2024 ยังตั้งเป้าเป็น Sustainable Event ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เช่น สถานที่จัดงานเป็นอาคารเปิดโล่ง ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ และระบบพลังงานไฟฟ้าภายในงานมาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งขึ้นเฉพาะงานนี้เท่านั้น รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากพืช (Plant-based) โดยนำภาชนะไปเพาะพันธุ์กล้าไม้ได้ ส่วนของที่ระลึกจะเป็นคำขอบคุณจากน้องๆ โครงการ Food for Good ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นต้น

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.