เกาหลีใต้มีครัวเรือนสมาชิกเพียงคนเดียวสูงขึ้น - Urban Creature

เกาหลีใต้กำลังมีครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวสูงขึ้นเรื่อยๆ

ปีที่แล้วมีครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว (One-person Household) เกือบหนึ่งในสามของครัวเรือนในประเทศเกาหลีใต้ คิดเป็นจำนวน 31.7 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นจากที่เคยคิดเป็น 30.2 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปีก่อนหน้า

จากสถิติครัวเรือนที่ประกอบด้วยสมาชิกคนเดียวมีจำนวนทั้งสิ้น 6.64 ล้านคนในปี 2020 เพิ่มจำนวนขึ้นจาก 6.15 ล้านคนในปี 2019 สัดส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งในปีดังกล่าวเคยมีครัวเรือนแบบสมาชิกคนเดียวเพียง 27.2 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศ เพราะหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้แต่งงานช้า หรืออาจเลือกไม่แต่งงานจำนวนมากขึ้น ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งส่งผลให้อัตราการเกิดนั้นลดลงไปด้วย

ขณะเดียวกัน เกาหลีใต้ก็กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าในปี 2025 สัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะสูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์จากประชากรทั้งหมด

ในปีที่ผ่านมา ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว ประกอบไปด้วยคนวัย 20 ปี ซึ่งมีสัดส่วนขนาดใหญ่ที่สุดที่ 19.1 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยคนกลุ่มอายุ 30 ปี จำนวน 16.8 เปอร์เซ็นต์ และคนกลุ่มอายุ 50 ปี จำนวน 15.6 เปอร์เซ็นต์

ถ้าแบ่งตามเพศ ผู้หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนมากถึง 45.1 เปอร์เซ็นต์ จากผู้หญิงที่อยู่คนเดียวทั้งหมด หากเป็นกรณีของเพศชาย จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30 – 50 ปี โดยคิดเป็น 56.9 เปอร์เซ็นต์ 

เหตุผลของการอยู่คนเดียวจำนวน 24.4 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพวกเขามีภาระต้องเรียนและทำงาน เหตุผลรองลงมาคือการเสียชีวิตของคู่สมรสจำนวน 23.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 16.2 เปอร์เซ็นต์บอกว่าพวกเขาต้องการจะอยู่คนเดียวจริงๆ

จำนวนคนที่อยู่ลำพัง ประกอบไปด้วยวัยทำงาน 3.7 ล้านคน ในเดือนตุลาคม 2020 คิดเป็น 59.6 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนคนเดียวทั้งหมด 

ในปี 2019 รายได้ต่อปีของพวกเขาอยู่ที่ 21.6 ล้านวอน (18,400 เหรียญสหรัฐ) โดยรายได้เฉลี่ยของทุกครัวเรือนอยู่ที่ 59.2 ล้านวอน ซึ่ง 8 ใน 10 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกคนเดียวมีรายได้น้อยกว่า 30 ล้านวอนต่อปี 
มีทรัพย์สินเฉลี่ย 176 ล้านวอน และหนี้สินเฉลี่ย 25 ล้านวอน

Source : The KoreaTimes l https://cutt.ly/gYZUGPL

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.