Y50 ธุรกิจของคนรักษ์ไม้

Y50 ธุรกิจของคนรักษ์ไม้

ในยุคที่วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างเร่งรีบไปหมด ธรรมชาติค่อยๆ ถูกทำลายลง เพราะการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นทำให้เกิดการสูญเปล่าของธรรมชาติ

‘ประเมศวร์ ศรีทองกูล’ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ Y50 ผู้หลงใหลในงานไม้ และชื่นชอบประวัติศาสตร์ทางศิลปะเป็นชีวิตและจิตใจ จึงเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อไม้ให้กลับมามีค่าอีกครั้ง กับความตั้งใจเลือกสรรเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวในร้านให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆ