ร่วมลงชื่อร่างกฎหมาย PRTR เพื่อแก้ปัญหาต้นตอการเกิดฝุ่น - Urban Creature

เมื่อลมหนาวอ่อนกำลังลง บวกกับกรุงเทพฯ มีตึกสูงมากมายที่บดบังทางเดินอากาศ ประกอบกับปัญหาเมืองเดิมๆ อย่างการก่อสร้างที่ทำอยู่ตลอดเวลา รถที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และการเกิดขึ้นของโรงงานหลายแห่งทั้งในเขตเมืองและปริมณฑล ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสะสมฝุ่นในเมือง ทว่าบ้านเรากลับยังไม่มีกฎหมายที่จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมจึงออกแคมเปญร่วมลงชื่อ PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) หรือร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ เพื่อสนับสนุนให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงทำให้การเข้าถึงข้อมูลมลพิษเป็นสิทธิของประชาชนอย่างแท้จริง เหมือนที่ 50 ประเทศทั่วโลกมีการใช้กฎหมายนี้เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษ คุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาหลักๆ ของ PRTR คือ เป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารเคมีหรือมลพิษที่มีการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดมลพิษสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ดิน น้ำ รวมถึงข้อมูลการนำน้ำเสียหรือของเสียที่มีสารเคมีหรือมลพิษออกจากแหล่งกำเนิดไปบำบัดหรือกำจัด

ร่างกฎหมายฉบับนี้มีส่วนช่วยให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลแหล่งที่มาของมลพิษ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและใช้เป็นข้อมูลเลือกที่อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากประโยชน์ต่อภาคประชาชนและอุตสาหกรรมแล้ว ร่างกฎหมายนี้ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลให้ภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือช่วยกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม วางแผนรับมือกับปัญหามลพิษ เพื่อติดตามและปรับปรุงให้โรงงานออกแบบระบบแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีมาตรฐาน

ลงชื่อสนับสนุน PRTR โดยกรอกแบบฟอร์มข้อมูลได้ที่ bit.ly/3jw9u99 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.