Smart Factory ที่เชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืน - Urban Creature

การดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมในยุคนี้ไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้น แต่องค์กรต้องตระหนักถึงองค์รวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวกิจการเอง ชุมชนรอบข้าง หรือแม้กระทั่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโรงงาน เช่น ก่อสารมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานที่ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงเผาไหม้ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพและชั้นบรรยากาศ หรือ การก่อสารมลพิษทางน้ำ ที่ทำให้มีสารพิษปนเปื้อนในน้ำจนทำให้แหล่งน้ำเป็นอันตราย ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงชาวบ้านที่ใช้แหล่งน้ำนั้นในชีวิตประจำวันด้วย และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน กระแสของการดำเนินงานแบบ Sustainable ในการทำให้ชุมชนคงอยู่อย่างยั่งยืน จึงมีบทบาทเป็นอย่างมากในยุคนี้

Betagro เองก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ไม่ได้มองแค่การดำเนินกิจการในภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืน ผ่านแนวคิดแบบ Proactive จนทำให้เกิด Smart Factory ต้นแบบโรงงานอาหารสัตว์ Betagro ที่อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

Smart Factory ต้นแบบโรงงานอาหารสัตว์ของ Betagro ที่เชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืน


ภายในโรงงานแห่งนี้มีการใช้สมาร์ตเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการสร้างความยั่งยืน และพัฒนาการทำงานของโรงงานไปพร้อมๆ กับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เพื่อเป้าหมายการเป็นมิตรกับผู้คนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อม 

ว่าแต่ที่นี่ดำเนินงานและใช้นวัตกรรมแบบไหน ถึงสามารถเป็น Smart Factory ต้นแบบโรงงานอาหารสัตว์ได้ ลองไปสำรวจพร้อมๆ กันเลย

Sustainable Smart Production

Smart Factory ต้นแบบโรงงานอาหารสัตว์ของ Betagro ที่เชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืน


ที่นี่เน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความร่วมมือกับชุมชนตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เกิดเป็น Smart Impact ที่ส่งเสริมพื้นที่หนองบุญมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น

Smart Factory ต้นแบบโรงงานอาหารสัตว์ของ Betagro ที่เชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืน

Smart Dashboard

บริหารโรงงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จัดการทรัพยากร และควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ในทุกขั้นตอน

Smart Factory ต้นแบบโรงงานอาหารสัตว์ของ Betagro ที่เชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืน

Smart Sampling

ระบบเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ

Smart Factory ต้นแบบโรงงานอาหารสัตว์ของ Betagro ที่เชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืน

Smart Silo

ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบที่ควบคุมแบบอัตโนมัติ

Smart Factory ต้นแบบโรงงานอาหารสัตว์ของ Betagro ที่เชื่อมั่นในการสร้างความยั่งยืน

Smart Bulk

ระบบจัดเก็บและลำเลียงวัตถุดิบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานและป้องกันการเกิดฝุ่น

Smart Packing

ระบบบรรจุแบบอัตโนมัติ

Sustainable Community 


นอกจากจะให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการผลิตแล้ว Betagro ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและใส่ใจในการสร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแรงงาน ทำให้แรงงานมีสกิลสูงขึ้นและเป็นการสร้างงานในพื้นที่ ให้คนในชุมชนได้ทำงานใกล้บ้าน ไม่ต้องเข้าไปหางานทำในเมือง เพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้า มีเวลาให้แก่กัน เห็นได้จากพนักงานกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่ล้วนเป็นคนในพื้นที่ใกล้โรงงาน และยังเป็นการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น การให้โอกาสกับเกษตกรในพื้นที่ การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและคนในชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่สภาพเศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้น หากยังส่งผลไปจนถึงการลดลงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ นอกจากการสร้างงาน การดูแลผู้คนในชุมชนแล้ว ทาง Betagro เองก็พร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ด้วย

Sustainable Environment

Betagro ยังทุ่มเทในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ด้วยการลดใช้ทรัพยากรและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น 

Biosecurity

ระบบป้องกันเชื้อแบบลดการใช้น้ำ ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และช่วยป้องกันการเกิดน้ำเสีย

Cold Plasma & Jet Filter

ระบบกรองอากาศ กำจัดฝุ่นและกลิ่น

Solar Rooftop

ระบบพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลิตพลังงานสะอาด

Bio-Mass Fuel

ใช้พลังงานทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Smart Boiler

ช่วยประหยัดพลังงานด้วยระบบไฮบริด

Smart Factory


จากหลักการทำงานที่ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด ทำให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ Betagro ได้ชื่อว่าเป็น Smart Factory ที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางของ Environment-Social-Governance หรือ ESG ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและการดูแลกิจการ อย่างการจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่ง และไม่พึ่งพาผู้ค้า รายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือการดำเนินการจัดซื้ออย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานว่าด้วยแหล่งที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบ ตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Code of Conduct) ขององค์กร

นอกจากนวัตกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นและทำได้จริงในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ Betagro ระหว่างนี้ก็ยังมีอีกหลายนวัตกรรมที่กำลังเดินหน้าพัฒนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ชุมชน สังคม และประเทศเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

.ซึ่งโรงงานอาหารสัตว์ Betagro อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา นั้นเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายโรงงานที่ทาง Betagro ได้พัฒนาให้ดำเนินงานในรูปแบบของความยั่งยืน สำหรับใครที่อยากเห็นโรงงานที่ดำเนินงานแบบยั่งยืนในแบบของ Betagro ก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ทาง เพจ Betagro Group Official

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.