2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย SE - Urban Creature

ESG (Environment, Social และ Governance) เป็นคำที่เราคุ้นหูกันมากขึ้น และเริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกันกับบ้านปูที่มุ่งถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจตามหลัก ESG ไปยังผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม 

หนึ่งในการแสดงให้เห็นได้ชัดถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของบ้านปู ต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอดยาวนานคือ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change : BC4C) ที่บ้านปูร่วมกับสถาบัน ChangeFusion จัดพื้นที่และเวทีแห่งโอกาส ช่วยต่อยอดพลังความคิดให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บ่มเพาะ ให้คำปรึกษา สร้าง
เสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบกับผู้บริโภค องค์กรและนักลงทุน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem) ของไทยที่ยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่องตลอด 11 ปี

งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE

“บ้านปู ได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้กลุ่ม SE เติบโตขึ้นต่อไป เราไม่ได้สนับสนุนเพียงเงินทุนเท่านั้น แต่ธุรกิจของเขาขาดอะไร มีปัญหาตรงไหน เราคอยเป็นสะพานเชื่อมต่อ หาที่ปรึกษา ให้ความรู้ และผลักดันให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต” คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล่าถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการผลักดันกลุ่ม SE

ทีม Urban Creature ได้เดินเที่ยวในงาน “2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ SE มีโอกาสพบปะกับผู้บริโภคตัวจริง พร้อมเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจกิจการเพื่อสังคม รวมถึงพันธมิตรในวงการ SE จึงทราบมาว่าโครงการ BC4C ได้ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมมาแล้ว 119 กิจการ ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและองค์การต่างๆ ครอบคลุมใน 7 ประเด็น ตั้งแต่การศึกษา การเกษตร สุขภาพ อาสาสมัครเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ และการเงิน ผ่านกิจกรรม ‘Incubation Program’ ที่มี Mentor Matching จากผู้มีประสบการณ์ที่เข้ามาช่วยเสริมความรู้ด้านการพัฒนาแผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE

ที่สำคัญ ในปีนี้บ้านปูได้เพิ่มกิจกรรม ‘Acceleration Program’ เพื่อส่งเสริม SE ที่โตอยู่แล้ว แต่ยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอีกหลากหลายด้านให้เดินหน้าในขั้นต่อไปได้ โดยมีการร่วมมือกันในเครือข่าย SE และผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสาขา เพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือเชิงเทคนิคที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ พร้อมสร้างโอกาสในการพบเจอกับองค์กรหรือกลุ่มนักลงทุนที่จะสนับสนุนกิจการเหล่านี้ต่อไปได้ 

“เราสังเกตเห็นว่า มุมมองของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาวงการ SE มีความต้องการทำให้สังคมดีขึ้นด้วยความตั้งใจจริง แต่อีกทางหนึ่ง SE ต้องมีความสามารถทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้เช่นเดียวกัน โครงการ BC4C จึงเป็นสนามประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับ SE เพราะเราจัดโครงการต่อเนื่องมา 11 ปีแล้ว ทำให้มีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูงเกือบทุกมิติ และมีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือ หาจุดแข็งจุดอ่อน พากันจับมือไปหาลูกค้า แนะนำแนวทางให้น้องใหม่ที่เข้ามาเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต” คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion เล่าถึงผลลัพธ์ที่ดีในโครงการ BC4C พร้อมชักชวนให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังทำธุรกิจเพื่อสังคมเข้ามาร่วมโครงการในปีถัดไป

งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE

ภายในงานได้มีตัวแทนจาก 2 กิจการ ขึ้นไปพูดคุยบนเวทีเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมกิจกรรม Acceleration Program เพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเอง แนวทางของธุรกิจเพื่อสังคม และจุดมุ่งหมายต่อไปในอนาคต

YoungHappy กิจการที่มีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ใกล้ตัว จากการได้เห็นพ่อแม่ที่อายุมากใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ อย่างยากลำบาก YoungHappy จึงมุ่งเสริมแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้เกษียณอายุ ผ่านการสร้างคอมมูนิตี้ รวมถึงกิจกรรมในโลกออนไลน์และออนกราวนด์ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุก ได้ความรู้ทันคนรุ่นใหม่ และช่วยให้ตัวเขามองเห็นคุณค่าในตัวเอง กลายเป็นวัยเก๋าที่เต็มไปด้วยความสุขในชีวิต

งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE
งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE

Noburo กิจการฟินเทคสตาร์ทอัปที่เป็นแพลตฟอร์มสวัสดิการแก้หนี้พนักงาน ทำงานร่วมกับนายจ้างพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กลุ่มแรงงานที่มีปัญหาหนี้สิน โดยมุ่งหวังเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้คนไทยอย่างน้อย 1 แสนคน สามารถจัดการหนี้ได้และมีเงินเก็บหลักแสนผ่านหลัก ‘ความรู้คู่ทุน’ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและกลไกเกม (Gamification) ออกแบบการเรียนรู้ในแอปฯ ช่วยให้พนักงานมีความรู้และบริหารจัดการเงินของตัวเองได้ เข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรม จนสามารถปลดหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบได้จริง และมีการเก็บออมเงินในระยะยาว

งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE
งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE

ไฮไลต์สำคัญภายในงานอีกหนึ่งอย่างคือ การประกาศผลกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 กิจการ จากการเข้าร่วมโครงการ BC4C รุ่นที่ 11 โดยมอบรางวัลเป็นเงินสนับสนุนเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจทีมละ 250,000 บาท 

Green Diamond Phetchabun กิจการที่ช่วยเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร ผ่านกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคง และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

The Next Forest ผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ดำเนินการ ที่ไม่ได้เพียงเข้าไปช่วยเพิ่มผืนป่าในประเทศไทยแล้วจบ แต่ยังติดตามวัดผลการปลูกและฟื้นฟูป่าด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มุ่งฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีทุนสำหรับการดูแลพื้นที่ป่าได้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งออกแบบและวางแผนเพื่อให้เจ้าของพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์จากพื้นที่ป่าฟื้นฟูในอนาคต

Swoop Buddy แพลตฟอร์มร้านค้าเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ที่มีระบบการแนะนำสินค้าที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ส่งเสริมการใช้เสื้อผ้าที่ถูกผลิตแล้วให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด ผ่านการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าจากมือคนรักเก่าสู่มือคนรักใหม่ ช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปริมาณขยะจำนวนมหาศาลที่เกิดการผลิตเสื้อผ้าใหม่อยู่ต่อเนื่อง

งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE
งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE
งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE
งาน 2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงจากวงดนตรีไททรงดำและแฟชั่นโชว์พิเศษจาก SE ในคอนเซปต์ ‘UNIVERSAL FASHION – The Impact of Unlimited Possibilities’ ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อผ้าที่ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ของผู้สวมใส่ สะท้อนความงดงามที่หลากหลายผ่านตัวนายแบบและนางแบบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกสนับสนุนสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมกว่า 20 ร้านค้า ใน ‘Maximize the Market’ ตลาดสินค้าและบริการคุณภาพที่ผนึกเครือข่ายจากเหล่าผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ใครที่พลาดกิจกรรมในปีนี้ไม่ต้องเสียใจไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมได้ทาง /www.facebook.com/banpuchampions/

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.