‘มุ่งหน้าสู่เมืองอัจฉริยะ’ ชวนไปสำรวจนวัตกรรมพัฒนาเมืองในงาน Thailand Smart City Expo 2022 - Urban Creature

ใครๆ ต่างรู้ว่า เมื่อเมืองดีย่อมส่งผลให้ชีวิตประชาชนดีตามไปด้วย จึงเป็นเรื่องจำเป็นมากทีเดียวกับการพัฒนาเมืองให้ก้าวไปข้างหน้า โดยเฉพาะในยุคที่ความทันสมัยกลายเป็นตัวแปรหลักพร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองที่นับวันก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ

จากปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อยกระดับเมืองให้มีความน่าอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการในการสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ

เมืองอัจฉริยะคือ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

แต่การที่จะพัฒนาแต่ละพื้นที่ ผู้พัฒนาเมืองหรือผู้นำชุมชนจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่เชื่อมโยงความต้องการและอัตลักษณ์ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาจัดการอย่างเป็นระบบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จึงร่วมมือกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอ็น.ซี.ซี.) จัดงาน ‘Thailand Smart City Expo 2022’ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้ผู้พัฒนาเมือง ผู้นำชุมชน องค์กร หรือบุคคลทั่วไปสามารถหาความรู้ แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง รวมถึงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง

เมืองที่ดีคือเมืองที่สมาร์ท

คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอ็น.ซี.ซี.) ผู้จัดงาน ‘Thailand Smart City Expo 2022’ อธิบายว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพราะจะช่วยลดความแออัดของประชากรในเขตเมืองใหญ่ โดยกระจายความเจริญออกไปยังพื้นที่โดยรอบ ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยตามอัตลักษณ์ทางสังคมของเมือง พร้อมทั้งกำหนดโซนพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม

ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้ ด้วยการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ โดยบรรจุไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมามีชุมชนและเมืองในพื้นที่ต่างๆ ยื่นข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองทั้งสิ้น 66 ข้อเสนอฯ ใน 34 จังหวัด และมีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 30 พื้นที่ ได้แก่ สามย่านสมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 เมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ แสนสุขสมาร์ทซิตี้ จ.ชลบุรี ยะลาเมืองอัจฉริยะฯ เป็นต้น

สำหรับแนวทางการพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้ ผู้พัฒนาเมืองในแต่ละพื้นที่จะดึงเอาความต้องการของคนในพื้นที่ โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองที่ดี

ทั้งนี้ การจะเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ได้ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย

1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
2) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
3) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
4) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
5) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
6) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
7) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

พัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับบริบท

ในบรรดาเมืองที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์เป็นเมืองอัจฉริยะจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ล้วนแล้วแต่มีแนวคิดการจัดการเมืองและประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกันออกไป

ยกตัวอย่าง เทศบาลยะลาที่เสนอแนวคิด ‘ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน’ โดยเน้นระบบอัจฉริยะใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 3) ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) และ 4) ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) โดยมีแนวทางขับเคลื่อน ดังนี้

1) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม (City Backbone)
2) การบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีอยู่เดิม
3) การยกระดับขีดความสามารถ และสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งระบบ
4) การติดตั้งอุปกรณ์และนวัตกรรมเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ทางเทศบาลยะลาได้คาดการณ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการขับเคลื่อนเมืองให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้คือ การยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัย และลดภาพด้านลบของเมืองในเรื่องความไม่มั่นคงปลอดภัยผ่านแนวคิด ‘ให้คนนอกยะลาเห็นเมืองยะลาอย่างที่คนยะลาเห็น’ เพื่อยกระดับยะลาสู่เมืองคุณภาพชีวิตมาตรฐานสากล และสร้างจุดขายเพื่อทวงคืนบทบาทการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจกับการลงทุนแห่งภูมิภาค ที่นำไปยังเป้าหมายการสร้างยะลาสู่เมืองเข้มแข็งในอดีตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น

เมืองจะดีได้ต้องมาจากการร่วมมือ

คุณศักดิ์ชัยยังเล่าถึงการจัดงาน ‘Thailand Smart City Expo 2022’ ครั้งนี้ว่า ได้ดึงพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วทุกมุมโลกมาให้ความรู้ และจุดประกายแนวคิดการพัฒนาเมืองโดยใช้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. นี้ ซึ่งมุ่งเน้นครอบคลุม 7 กลุ่มประเภทสินค้า ได้แก่ ระบบจัดการด้านพลังงาน ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะ ระบบโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก ระบบด้านสุขภาพและโรงพยาบาล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบขนส่งและยานยนต์ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผู้แสดงสินค้าแบรนด์ดังจากนานาชาติรวมกว่า 150 บูท อาทิ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด, บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์), บมจ. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์, บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด, บจก. อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย), บจก. ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย), บจก. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี ฯลฯ

ภายในงานนอกจากรวบรวมสินค้าและนวัตกรรมกับเทคโนโลยีฯ มาจัดแสดงแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 5G ครอบคลุมทุกด้านในการใช้ชีวิต การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ สร้างเครือข่าย แบ่งปันความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรม การจัดแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Metaverse พร้อมเทคโนโลยี AR และ 3D Interactive ผ่านแอปพลิเคชัน ‘Graffiti Mappers’ รวมถึงการมอบรางวัล Smart City Solutions Awards 2022 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการบริการประชาชน

ผู้ที่สนใจเข้าชมงาน ‘Thailand Smart City Expo 2022’ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. นี้ ณ ฮอลล์ 3 – 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถลงทะเบียนชมงานได้ที่ https://bit.ly/3M1DZ0z หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ thailandsmartcityexpo.com

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.