PLANT:D ปลูกความสุขให้วัยเกษียณ

“งานเป็นสิ่งหนึ่งที่กำหนดว่าเรายังมีค่า การที่เราเกษียณอายุแล้ว หลายครั้งมันมีความหมายกลายๆ ว่าคุณอาจไม่มีค่าสำหรับองค์กร ยิ่งข่าวออกทีวีทุกวันว่าเราต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุนั้นเป็นภาระ แต่จริงๆ แล้วมีหลายส่วนที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ดีกว่าคนทำงาน”

Urban Creature พาไปคุยกับ ‘ธนัน รัตนโชติ’ ผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม ‘PLANT:D’ สวนผักอินทรีย์เพื่อสังคมสูงวัย ผู้เปลี่ยนคำพูดที่ว่าวัยเกษียณนั้นเป็นภาระ ให้กลายเป็นโอกาสที่เหล่าผู้สูงอายุจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่า ซึ่งนอกจากจะได้ปลูกผักบำบัดร่างกาย จิตใจ และสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการสร้างระบบอาหารปลอดภัย เพิ่มพื้นที่สีเขียว และกระชับความสัมพันธ์ของคนเมืองในใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

Director