ข้อควรรู้ก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้งกรณีกาบัตรล่วงหน้า - Urban Creature

หลังจากมีประกาศยุบสภาไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นทันที ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

โดยมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

  1. ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  2. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือได้รับสัญชาติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  3. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน

และไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง และต้องไม่ถูกคุมขังโดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

แต่ในกรณีที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่อยู่อาศัยปัจจุบันไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน หรือไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันจริงได้ ก็ยังสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในช่องทางต่างๆ ตามที่ กกต.กำหนดไว้ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2566 เพื่อเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

เลือกตั้งปี 2566

กรณีเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งโดยยื่นด้วยตนเอง มอบหมายผู้มีสิทธิรับยื่นแทน หรือยื่นทางไปรษณีย์ ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง เพียงเตรียมสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้ และคำสั่งของทางราชการหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งแบบคำร้องขอใช้สิทธิไปด้วย

ส่วนในกรณีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า สามารถยื่นเอกสารได้ 3 กรณี ได้แก่ การยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ด้วยตนเองหรือผู้แทน ยื่นทางไปรษณีย์ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ หรือยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main และทางแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

เพียงกรอกข้อมูล ดังนี้

  1. เลขประจำตัวประชาชน
  2. ชื่อ-สกุล
  3. วัน เดือน ปีเกิด
  4. หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  5. เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก
  6. สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว เข้าไปเช็กสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก่อน 20 วันได้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการ อบต. สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือเขตชุมชน และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง 15 วัน ได้ที่หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6) และแอปฯ Smart Vote ก่อนไปเลือกตั้งในเขตที่ลงทะเบียนไว้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.

เลือกตั้งปี 2566

Sources :
PPTV | t.ly/8k5T
ไทยรัฐ | t.ly/57uG

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.