‘เซ็นทรัล ทำ’ โครงการเพื่อสังคม Central Tham - Urban Creature

ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นผลพวงมาจากระบบทุนนิยม ซึ่งสร้างช่องว่างของรายได้ที่แตกต่างกันมาก ระหว่างคนรวยที่รวยเอา ส่วนคนจนก็จนลงและเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติที่เรานำมาใช้ก็ร่อยหรอลงไปทุกที รวมไปถึงกระบวนการผลิตที่สร้างมลพิษมาทำร้ายโลกมากขึ้นทุกวัน 

ดังนั้นเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนและสังคมจึงต้องเดินหน้าไปด้วยกัน เพราะการพัฒนาสังคมในหลายๆ ด้าน จำเป็นต้องอาศัยศักยภาพและความพร้อมของภาคธุรกิจ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ผลสำเร็จที่ผ่านมาของ ‘เซ็นทรัล ทำ’

 • จัดฝึกอบรมครู 2,091 คน
 • สร้างอาชีพให้คนพิการ 762 คน
 • พัฒนาสินค้าชุมชน 4,650 ผลิตภัณฑ์
 • สร้างรายได้ให้ชุมชน 667 ล้านบาท
 • ลดใช้ถุงพลาสติก 66 ล้านถุง ภายใน 5 เดือน
 • ลดขยะอาหารโดยบริจาคอาหารเหลือ 209,809 มื้อ
 • ฟื้นคืนผืนป่ารวม 993 ไร่ กว่า 1.6 ล้านต้น

‘เซ็นทรัล ทำ’ (CENTRAL Tham) คือโครงการที่กลุ่มเซ็นทรัล และทุกๆ คนในสังคมร่วมมือกัน ‘ทำ’ ภายใต้แนวคิด CSV (Creating Shared Values) ที่เกิดจากความรับผิดชอบต่อสังคม ผนวกกับการดำเนินธุรกิจในเชิงคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของสังคม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล ได้พัฒนาตามกรอบ ‘เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ หรือ UN (United Nations) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อม และสันติสุข

“สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี”

ที่ผ่านมาเราอาจคุ้นเคยกับ ‘ส่วนประสมทางการตลาด’ หรือ 4P ที่ใช้วางแผนทางการตลาดเพื่อมุ่งทำกำไร แต่แนวทางในการทำธุรกิจกำลังจะเปลี่ยนไป หากเรามุ่งลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย ‘เซ็นทรัล ทำ’ มีเป้าหมายเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน โดยต่อยอดกรอบแนวคิดความยั่งยืน (Sustainable Framework) ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

 • People : การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน 
 • Prosperity : การพัฒนาสินค้าชุมชน 
 • Planet : คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • Peace & Partnerships : ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

1. People : การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน 

สังคมที่ยั่งยืนเริ่มจากการพัฒนา ‘คน’ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ‘เซ็นทรัล ทำ’ ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน คนพิการ และการศึกษา

 • พัฒนาด้านการศึกษา

การศึกษาถือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพ หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจคือ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี พัฒนาหลักสูตร 3 ด้าน ได้แก่ โลจิสติกส์ การโรงแรม และแฟชันสิ่งทอ

สานฝันการศึกษาแก่เยาวชน 34,890
คนจัดฝึกอบรมครู 2,091
คนพัฒนาโรงเรียนและระบบการศึกษา 134 โรงเรียน

 • คุณภาพชีวิตคนพิการ

การพัฒนาความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมจะต้องไม่มองข้ามคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย ‘เซ็นทรัล ทำ’ ได้สร้างเสริมอาชีพอย่างการทำการเกษตร และศิลปหัตถกรรม เช่น โรงเพาะเห็ด จ.นครราชสีมา, ตะกร้าสาน จ.อุดรธานี รวมไปถึงเปิดโอกาสให้เป็นพนักงานประจำกว่า 40 คน ในตำแหน่ง contact center และพนักงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะขยายพื้นที่รองรับพนักงานอีกกว่า 100 ตำแหน่ง 

สร้างอาชีพให้คนพิการ 762 คน
สร้างรายได้กว่า 180,000 ต่อคนต่อปี
สร้างรายได้เฉลี่ยให้กับคนพิการทั้งปี 94 ล้านบาท

2. Prosperity : การพัฒนาสินค้าชุมชน

ชุมชนที่แข็งแรงสามารถสร้างรายได้โดยการพึ่งพาตัวเองจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ‘เซ็นทรัล ทำ’ จึงส่งเสริมให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน และกระจายรายได้สู่เกษตรกร 

การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันทักษะความรู้ ทั้งการเพาะปลูก และการผลิตสินค้าในชุมชน ไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และความรู้เรื่องการค้าปลีก และส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน 

สนับสนุนและพัฒนาสินค้าชุมชน 4,650 ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 667 ล้านบาท
ชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 13,596 ครัวเรือน

 • จริงใจ Farmers’ Market

ตลาดผักผลไม้จากมือเกษตรกรสู่มือผู้บริโภค ที่เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำพืชผักปลอดภัย และของดีในท้องถิ่นมาวางขายที่ Tops ในปี 2562 นี้ ‘จริงใจ Farmers’ Market’ จะมี 14 สาขา สนับสนุนเกษตรกรกว่า 2,514 ครัวเรือน 278 ตำบล สร้างรายได้รวมกว่า 84 ล้านบาท และมีแผนจะขยายเป็น 45 สาขา ภายในปี 2564

 • กาแฟภูชี้เดือน

จากศาสตร์พระราชาในการฟื้นคืนผืนป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน โดยชุมชนภูชี้เดือน จ.เชียงราย เปลี่ยนจากการทำไร่เลื่อนลอยมาปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างกาแฟกว่า 500 ไร่ กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟออร์แกนิกสายพันธ์ุอาราบิก้าชั้นดี ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้

 • Good Goods

แบรนด์ที่หยิบสินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่นมาปรับดีไซน์ให้เป็นสากลมากขึ้น เช่น กระเป๋าสานเตยปาหนัน จ.ตรัง, ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือย้อมด้วยสีธรรมชาติ จ.สกลนคร, กระเป๋าสานจากกระจูด จ.นครศรีธรรมราช, กระเป๋าลูกปัด จ.ชัยนาท ซึ่งสามารถสร้างยอดขายภายใต้แบรนด์ Good Goods ได้ถึง 8.5 ล้านบาท

3. Planet : คุณภาพสิ่งแวดล้อม

โลกจะดีขึ้นได้สิ่งแวดล้อมต้องดีด้วย ‘เซ็นทรัล ทำ’ จึงดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศเพื่อคนรุ่นหลัง โดยปลูกจิตสำนึกในการเป็นองค์กรสีเขียว ภายใต้โครงการ ‘CENTRAL Group Love The Earth’

 • Journey to Zero 

เส้นทางสู่ขยะเหลือศูนย์เริ่มต้นจากการลดขยะพลาสติก โดยจัดกิจกรรม ‘No Bag Day’ ทุกวันที่ 4 ของเดือน สำหรับห้างฯ​ และซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาของกลุ่มเซ็นทรัล และเชิญชวนลูกค้าใช้ถุงผ้าได้รับคะแนนสะสม The1 หรือบริจาค 1 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จให้กับมูลนิธิสิ่งแวดล้อม 

ลดใช้ถุงพลาสติก 66 ล้านถุงในระยะเวลา 5 เดือน
ตั้งเป้าลดใช้ถุงพลาสติก 150 ล้านใบในปี 2562

นอกจากขยะพลาสติกแล้วยังลดการสร้างขยะอาหาร อย่างการนำอาหารที่เหลือที่ยังสามารถทานได้จากโรงแรมในเครือเซ็นทารา ไปบริจาคแก่ผู้ที่มีความต้องการเพื่อช่วยลดปริมาณขยะอาหารและช่วยเหลือชุมชน หรือการคัดแยกอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปเข้ากระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับ FamilyMart สาขาสมุย

ลดการสร้างขยะอาหารโดยบริจาคอาหารเหลือ 209,809 มื้อ

 • Forest Restoration

เมื่อป่าสมบูรณ์ระบบนิเวศต่างๆ ก็จะสมบูรณ์ไปด้วย ‘เซ็ลทรัล ทำ’ น้อมนำศาสตร์พระราชา ‘ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง’ มาใช้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรหยุดปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมี หันมาปลูกป่าและทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมร่วมมือกับ WWF Thailand พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ และระบบจัดการผลผลิตผ่าน QR Code สร้างเส้นทางอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ฟื้นคืนผืนป่า 993 ไร่ปลูกต้นไม้กว่า 1.6 ล้านต้น 
แบ่งเป็นภูชี้เดือน 500 ไร่, น่าน 257 ไร่,
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 200 ไร่
คุ้งบางกะเจ้า 23 ไร่และบางขุนเทียน 13 ไร่

4. Peace & Partnerships : ความสงบสุขศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือ

ศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย ‘เซ็นทรัล ทำ’ มีเป้าหมายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างอาชีพให้กับชุมชน

 • นาหมื่นศรี

ตำบลนาหมื่นศรี จ.ตรัง มีความโดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ได้สืบสานพัฒนาสินค้าผ้าทอมือ และให้ความรู้ด้านการตลาด

สร้างอาชีพให้ชุมชน 139 ครัวเรือน
สร้างรายได้ให้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 10 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุง ‘พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี’ ศูนย์รวมผ้าทอที่มีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี และสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ตั้งเป้าให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 36,000 คนในปี 2563 

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างโครงการดีๆ จาก ‘เซ็นทรัล ทำ’ ที่ “คิดจริง ทำจริง” เพื่อสังคมที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น โดยหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือ “คิดถึงผลระยะยาว มองประโยชน์ส่วนรวม และเน้นการเติบโตเชิงคุณภาพ” 3 สิ่งนี้ คือแนวคิดเบื้องหลังความสำเร็จของกลุ่มเซ็นทรัลที่ดำเนินธุรกิจมาตลอด 72 ปีที่ผ่านมา 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.