เซ็นทรัลทำกับภาพยนตร์โฆษณา วงจรชีวิตของการทำ - Urban Creature

ความเหลื่อมล้ำคือหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เรื้อรังของประเทศไทยมาตลอด แน่นอนว่าการจะลดความรุนแรงของปัญหานี้หรือกระทั่งจัดการปัญหาให้หมดไป ต้องมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ลดช่องว่างที่ห่างกันระหว่างคนรวย-คนจน ให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

แต่อย่างที่รู้กันโดยทั่วไปว่าความเหลื่อมล้ำเป็นโจทย์ใหญ่ ที่ไม่ใช่แค่ใครหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมจะทำให้สำเร็จได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือของภาคเอกชนและสังคม ภายใต้การมีจุดร่วมบางอย่างที่เชื่อมโยงและเห็นตรงกัน เพื่อเดินหน้าไปด้วยกันอย่างเข้าใจ

‘เซ็นทรัล ทำ’ (CENTRAL Tham) โดยกลุ่มเซ็นทรัล คือหนึ่งในตัวอย่างของภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนเรื่องชุมชน คน และสิ่งแวดล้อม กับความเชื่อมั่นในแนวคิด ‘การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values)’ ระหว่างธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

จากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า สังคมจะดีขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงจากการร่วมลงมือทำของทุกคน ทำให้ปี 2022 นี้ ‘เซ็นทรัล ทำ’ เลือกใช้แท็กไลน์ ‘ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ’ มาตอกย้ำความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงใช้เป็นสารตั้งต้นในการคิดและทำโครงการเพื่อชุมชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดี การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างอาชีพให้คนพิการ การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการพัฒนาสินค้าชุมชนในหลากหลายแนวทาง

นอกจากนี้ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ยังมีความตั้งใจอยากชวนทุกคนมาร่วมกันทำให้มากขึ้นและแข็งแรงขึ้น เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงเลือกสื่อสารออกมาผ่านภาพยนตร์โฆษณาชื่อ ‘วงจรชีวิตของการทำ’ รวมถึงสื่อต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ เราเลยชวน พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล และ ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีและผู้เขียนบทภาพยนตร์ ที่กำกับภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ มาพูดคุยถึงแนวคิดการลงมือทำ และความตั้งใจที่ต้องการสื่อสารถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกคนในการทำเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

เซ็นทรัล ทำ พิชัย จิราธิวัฒน์
เซ็นทรัล ทำ ณฐพล บุญประกอบ

‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำอย่างจริงจังมาตลอด

หากไปย้อนดูโครงการของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีความหลากหลาย ยกตัวอย่าง โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา ที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ โครงการจริงใจ Farmers’ Market ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาวางจำหน่าย โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมให้ร่วมสมัย โครงการตะกร้าสานคนพิการ ที่ช่วยเหลือผู้พิการให้มีอาชีพมีรายได้ โครงการ Journey to Zero – สมุยโมเดล ที่ทำเรื่องจัดการขยะและรีไซเคิล เป็นต้น

เพราะมีความมุ่งมั่นที่จะลดความเหลื่อมล้ำในประเทศให้ได้มากที่สุด การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน จึงเป็นวิธีการที่ ‘เซ็นทรัล ทำ’ เลือกมุ่งหน้าไป 

แต่ไม่ใช่แค่ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ที่ลงมือทำสิ่งนี้เท่านั้น องค์กรยังชักชวนพาร์ตเนอร์ที่มีความสนใจและเป้าหมายร่วมกันมาช่วยกันลงมือทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังขึ้น ภายใต้กรอบการทำงานของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ที่มี 4 ด้านหลัก ได้แก่ Better Life (ทำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) Better Work (ทำเพื่ออาชีพที่มั่นคง) Better Society (ทำเพื่อสังคมที่ดี) และ Better World (ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

เซ็นทรัล ทำ พิชัย จิราธิวัฒน์

“เราไม่สามารถทำคนเดียวได้อยู่แล้ว มันไม่มีทางสำเร็จได้เลย อย่างโครงการพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่ เราก็ชวนพาร์ตเนอร์อย่างเบทาโกร ที่มีความรู้เรื่องนี้มาสอนชาวบ้านเลี้ยงไก่อย่างถูกวิธี ได้ผลตอบแทนมากที่สุด เนื่องจากเราไม่ได้รู้หมดทุกอย่าง มันเลยกลายเป็นที่มาของแท็กไลน์ ‘ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ’ อีกอย่างถ้าเราให้องค์ความรู้ชาวบ้านจนเป็นโค้ชไปสอนต่อได้ เราก็จะได้คนมาช่วยกันทำมากขึ้น” พิชัยอธิบาย

แม้ ‘เซ็นทรัล ทำ’ จะทำโครงการมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยโครงการ แต่ทุกโครงการล้วนผ่านการคัดเลือกและมีการวัดผลความสำเร็จอย่างเข้มข้น โดยจะมีการพูดคุยทำงานกับคนในชุมชนจริงๆ ว่าพวกเขาต้องการอะไร มีส่วนไหนที่ ‘เซ็นทรัล ทำ’ สามารถทำให้คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้นได้ โดยไม่ผูกมัดแค่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น

“ทุกครั้งที่เราจะทำโครงการใด ไม่ว่ามีคนเสนอมาหรืออยากทำเองก็ตาม ทีมงานต้องลงพื้นที่ไปศึกษาและสำรวจว่าชุมชนแข็งแรงจริงไหม มีอะไรที่เป็นของดีแล้วเราทำให้ดีขึ้นได้บ้าง สอดคล้องกับหลักการของเราหรือเปล่า ซึ่งหลังจากเลือกโครงการได้แล้วต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ชัดเจน จดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อความโปร่งใส มี KPI ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

“อย่างโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง ตอนลงพื้นที่ได้รู้ว่าผ้าทอลายนี้จะหายไป เพราะไม่มีคนทอแล้ว เราก็ช่วยพัฒนาดีไซน์ของผ้าทอให้มีสีสันสวยงาม ร่วมสมัยขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี ให้เป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยอดนักท่องเที่ยวกับรายได้ของชุมชนก็เพิ่มขึ้นทุกปี นี่คือหลักการทำงานคร่าวๆ ของ ‘เซ็นทรัล ทำ’”

จากความต้องการให้เกิดการ ‘ทำ’ อย่างมีประสิทธิภาพและกระจายไปทั่วพื้นที่ ปีนี้องค์กรจึงตั้งใจเชิญชวนทุกคนมาร่วมลงมือทำในรูปแบบของตัวเอง รวมถึงสร้างการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนมีร่วมกันผ่านภาพยนตร์โฆษณา ‘วงจรชีวิตของการทำ’ ที่กำกับโดย ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับแนวสารคดีชื่อดังด้วย

เซ็นทรัล ทำ

ชวนทุกคนมาช่วยกันทำผ่านภาพยนตร์โฆษณา ‘วงจรชีวิตของการทำ’

“การออกแบบโครงสร้างของหนังเรื่องนี้มีแกนกลางอยู่ที่คำว่า ทำ” ณฐพลเริ่มต้นเล่าถึงไอเดียการทำภาพยนตร์โฆษณา ‘วงจรชีวิตของการทำ’ ให้เราฟัง ซึ่งนี่นับเป็นครั้งแรกของเขาที่ได้ร่วมงานกับเซ็นทรัล

“ความท้าทายใหญ่ๆ ของการทำงานคือคำว่า ‘ทำ’ มันกว้างมาก แทบจะเป็นไปในทิศทางไหนก็ได้เลย เราจึงค่อยๆ เอาโครงการต่างๆ ของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ มาเป็นตัวตั้งว่าจะเลือกพูดถึงโครงการไหน ในแง่มุมใดบ้าง โดยเนื้อเรื่องจะร้อยเรียงจากการทำที่ไม่เป็นแก่นสาร ไม่เป็นสาระ ค่อยๆ กลายเป็นการทำที่จริงจังมากขึ้น แล้วนำไปสู่การลงมือทำ และทำเพื่อคนอื่น”

นอกจากสารเรื่องการทำที่ชัดเจน เข้มแข็งแล้ว อีกความพิเศษของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ที่หลายคนอาจไม่ทราบ คือ บุคคลทุกคนที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลและชุมชนที่ร่วมลงมือทำโครงการกับ เซ็นทรัล ทำ ทั้งสิ้น ประกอบด้วยคนในโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการศูนย์คอลเซ็นเตอร์คนพิการ จังหวัดชลบุรี

เซ็นทรัล ทำ

“เหตุผลที่นักแสดงในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็นคนทำงานจริงทั้งหมด เพราะมันเป็นหัวใจหลักของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ แก่นของหนังจึงเป็นการทำให้คนดูได้รับรู้ถึงพลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆ ดังนั้น เราคิดไว้เลยว่าไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหน เราต้องลงพื้นที่หาคนในโครงการที่จะมาอยู่ในหนังให้ได้ และต้องถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาเป็นให้ได้มากที่สุด มันเลยออกมาเป็นแบบที่เห็นในหนัง”

และเมื่อถามถึงสิ่งที่ได้รับจากการทำงานชิ้นนี้ ณฐพลก็บอกกับเราด้วยรอยยิ้มว่าบรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสนุกและพลังงานที่ดี งานชิ้นนี้มอบประสบการณ์ที่มีค่าให้เขาไม่น้อย 

เซ็นทรัล ทำ ณฐพล บุญประกอบ

“เราประทับใจกับการได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสคนทำงานในโครงการของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ มากเลย เพราะที่ผ่านมาเราเคยได้ยินบ่อยๆ ว่ามีหลายองค์กรที่เข้าไปสนับสนุนชุมชน แต่สุดท้ายมันไม่ได้แมตช์กับความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง อย่างพวกศูนย์ชุมชนที่ทิ้งร้างหรือโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน แต่คนในโครงการของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ที่เราไปเจอเขาแอ็กทีฟกันมาก เรารับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มันจริง ไม่ใช่การสร้างภาพ ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการจะสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ง่ายแบบแค่เอาเงินไปทำให้เกิด แต่ต้องมีความเข้าใจในระดับลึกระหว่างชาวบ้านกับองค์กรที่ไปสนับสนุน ถึงจะเกิดเรื่องราวแบบที่ชาวบ้านเล่าและแสดงออกมา

“ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้พูดแค่ว่า ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำอะไร แต่พูดอะไรที่ใหญ่กว่านั้น ด้วยความที่หัวใจของหนังเป็นเรื่องการทำ มันเลยพูดสิ่งที่ลึกลงไปอย่างการลงมือทำของทุกคนในทุกๆ วัน โดยอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม จากการมีคนในโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำเป็นตัวอย่าง คนดูอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือคนในโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ แต่สุดท้ายถ้าคนดูรีเลตกับคำเหล่านี้แล้วลงมือทำหรือมองย้อนกลับไปถึงการได้เคยลงมือทำอะไรบางอย่างในชีวิตเขา ผมคิดว่านั่นบรรลุจุดประสงค์ของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้และความตั้งใจของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ แล้ว”

ทำทุกโครงการด้วยความเชื่อ และจะทำต่อไป

จากเรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณา พิชัยเล่าให้เราฟังถึงเบื้องหลังของทุกโครงการที่เกิดขึ้นของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ล้วนแล้วแต่มาจากความเชื่อมั่นว่าแต่ละชุมชนมีดีอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดองค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเงินทุน เพื่อพัฒนาต่อยอดเท่านั้น ถ้าได้รับการสนับสนุนส่วนที่ขาด คนในชุมชนก็สามารถสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้มีคุณภาพ นำไปสู่การยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

“เราอยากลดความเหลื่อมล้ำ อยากให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าใครก็ตาม อย่างโครงการตะกร้าสานคนพิการ เราก็จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และภาคภูมิใจในตัวเอง

“เราคาดหวังอยากให้องค์กรอื่นๆ เห็นคุณค่าตรงนี้ร่วมกัน จะได้ช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำให้สังคม อาจจะทำโครงการของตัวเองหรือมาช่วยเราทำในแง่ของการร่วมมือกัน บริจาคอุปกรณ์สิ่งของ หรือแบ่งปันองค์ความรู้ก็ได้”

เซ็นทรัล ทำ พิชัย จิราธิวัฒน์

ในปีนี้ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ได้กำหนดทิศทางของโครงการต่างๆ ทั้งที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและโครงการใหม่ในอนาคตบนรากฐานของ 6 แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน ได้แก่

– ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ และบรรเทาสาธารณภัย (Community & Social Contribution) ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนด้วยการยกระดับชุมชนผ่านการพัฒนาสินค้าชุมชน, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การเปิดช่องทางการสื่อสาร ขนส่ง และจัดจำหน่าย, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

– ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม (Inclusion) การดำเนินงานด้านการศึกษา พัฒนาทักษะความรู้ เติมเต็มโอกาสในการทำงาน และส่งเสริมด้านการกีฬาและสุขอนามัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน คนพิการ และกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม

– พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Development) การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขัน

– ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Circular Economy & Waste Management) การดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสำนึกความรับผิดชอบ ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

– ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิตและลดปริมาณขยะอาหาร (Food Loss & Food Waste Reduction) การจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การใช้วัตถุดิบ การจัดการอาหารที่เหลือจากการจำหน่าย การแปรรูปอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ 

– ฟื้นฟูสภาพอากาศ ลดมลภาวะ และผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน (Climate Action) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้า

นอกจากนี้ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ยังมีแพลนปลุกปั้นทำ ‘ทำ-ดี’ (Tham-dee.com) แพลตฟอร์มระดมทุนรูปแบบใหม่ที่สร้างโอกาสแจ้งเกิดให้โครงการเพื่อสังคมและเป็นช่องทางในการลงมือทำของทุกคน โดยแพลตฟอร์มนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งมอบเงินของทุกคนให้ถึงมือผู้รับแบบตรวจสอบได้ ไม่มีการหักค่าดำเนินการและค่าใช้จ่าย รวมถึงนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

“ผมไม่ได้คาดหวังว่า ‘เซ็นทรัล ทำ’ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะไร ผมแค่อยากเห็นโครงการที่เราทำสามารถเป็นโค้ชที่แข็งแรงและสอนคนอื่นๆ ต่อไปได้ ผมอยากเห็นผู้ประกอบการธุรกิจและทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับสังคม เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำมันส่งผลกระทบกับทุกคน” พิชัยกล่าวด้วยรอยยิ้ม

เซ็นทรัล ทำ พิชัย จิราธิวัฒน์

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.