Meet Your Monster สำรวจมอนสเตอร์ในใจ - Urban Creature

การเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย และหดหู่ เรื่องราวทั้งหมดที่ต้องเผชิญล้วนก่อตัวกลายเป็นมอนสเตอร์จอมป่วน ที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจพวกเราทุกคน มอนสเตอร์เหล่านี้ไม่ได้เข้ามาก่อกวนสภาวะทางจิตใจแต่อย่างใด แต่เป็นเหมือนเพื่อนอีกคนภายในใจที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น

เพื่อทำความรู้จักกับมอนสเตอร์ภายในจิตใจลองแวะมาพักสำรวจจิตใจทั้งภายในและภายนอก และเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับมอนสเตอร์ของคุณกันสักหน่อย ผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่า Meet Your Monster

เครื่องมือ Check-up สุขภาพใจเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ที่ถูกพัฒนามาจากความเชี่ยวชาญของนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จากการร่วมมือกันของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กับ Glow Story และทีมนักจิตวิทยา MASTERPEACE

สร้างเครื่องมือทำให้เด็กนักเรียนสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในรูปแบบสอบถามที่ทำให้พวกเขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ผ่านตัวการ์ตูน 4 ประเภท Flexa, Griz, Shad, Zens ซึ่งมอนสเตอร์ทั้งสี่ก็จะมีอุปนิสัยและพลังพิเศษที่แตกต่างกันออกไป ตามอุปนิสัยของผู้ทำแบบทดสอบ เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันสภาวะจิตใจของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งมี How to ดูแลมอนสเตอร์ของเรา ซึ่งทำให้รู้จักวิธีการรับมือกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรวจมอนสเตอร์ในใจได้ที่ : meetyourmonster.paperform.co/

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.