The Journey of Yading ออกเดินทางตามหาแชงกรีล่าแห่งสุดท้าย ‘คุนหมิง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-ย่าติง’

ย่าติงที่ถูกขนานนามว่าเป็นแชงกรีล่าแห่งสุดท้าย ภูเขาหิมะในฉากหลังของผืนป่าที่พร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีส้มและแดง กำลังรอให้เราออกไปพิสูจน์ หากติดตามอ่านเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้จบแล้ว จะนิยามว่าอย่างไรทุกคนคงมีชัมบาลาในใจสำหรับตัวเอง

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.