Care the Bear ลดโลกร้อน โดย SET ในงาน APEC 2022 - Urban Creature

ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 นอกจากจะมีการประชุมเอเปค 2022 ในงานยังมี ‘ศูนย์ข่าวสีเขียว (Green Media Center)’ และพื้นที่สำหรับบูทนิทรรศการขององค์กรต่างๆ บริเวณชั้น LG รวมทั้งสิ้น 22,000 ตารางเมตร

งานนี้ ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)’ ได้นำโครงการ ‘Care the Bear ลดโลกร้อน’ ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มความร่วมมือลดภาวะโลกร้อน (Climate Care Collaboration Platform) มาสนับสนุนการจัดการประชุมเอเปค 2022 ภายใต้ความร่วมมือของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ โดยมุ่งหวังให้นานาประเทศเห็นถึงการขับเคลื่อนความยั่งยืนดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่ปฏิบัติและวัดผลได้จริง นำไปสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่างๆ และขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

Urban Creature เลยขอพาทุกคนไปรู้จักโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผ่านศูนย์ข่าวสีเขียว ในงานประชุมเอเปค 2022 พร้อมๆ กัน

จัดอีเวนต์ให้อีโค่ กับโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน โดย ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)’ ในงาน APEC 2022

หลายคนอาจคุ้นเคยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ในส่วนของการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนบริษัท หรือแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน

แต่ความจริงแล้ว นอกจากบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศแล้ว SET ยังคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยบริบทการสร้างความสมดุลให้กับทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

จากความตั้งใจนี้ ทำให้เกิดการรวมพลังกับเครือข่ายพันธมิตร สร้างสรรค์โครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นภายใต้แพลตฟอร์ม ‘Climate Care Collaboration’ ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2018 ถึง 3 โครงการด้วยกัน ได้แก่ Care the Bear ลดโลกร้อน, Care the Whale ขยะล่องหน และ Care the Wild ปลูกป้อง Plant & Protect 

ภายในการประชุมเอเปคนี้ SET ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการชูศักยภาพบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนไทย ตอกย้ำความเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ ด้วยเป้าหมายการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘Make the Capital Market ‘Work’ for Meaningful and Balanced Growth’ 

แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างสมดุล 3 ด้าน ตาม Triple Bottom Line ได้แก่

1. ‘Prosperity’ มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนหลักที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุนทุกกลุ่ม

2. ‘People’ สร้างความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชน พร้อมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

3. ‘Planet’ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือลดโลกร้อน (Climate Care Collaboration Platform)

โดยโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับศูนย์ข่าวสีเขียว ณ ชั้น LG ตลอดทั้งงาน ไม่ใช่เพียงบูทใดบูทหนึ่ง เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร

Care the Bear ลดโลกร้อน ใช้วิธีการนำเสนอผ่านคาแรกเตอร์ ‘พี่หมีขั้วโลก’ ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจดี โดยกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งงาน เพื่อปลุกพลังบวก สร้างปรากฏการณ์ ลด-โลก-ร้อน ด้วยการเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานและองค์กรต่างๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการประชุมและสัมมนาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Event) .
ทั้งหมดนี้นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างคุ้มค่า ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มีการคำนวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหรืออีเวนต์

จัดอีเวนต์ให้อีโค่ กับโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน โดย ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)’ ในงาน APEC 2022

SET ได้จับมือกับกระทรวงการต่างประเทศ และพันธมิตรตลาดทุน อย่างกลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต 

เริ่มต้นด้วยกลุ่มบริษัทบางจาก ที่มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่ศูนย์ข่าวสีเขียวช่วงระหว่าง 14-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมประมาณ 2,366 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ก่อนการยืนยันจากผู้ทวนสอบ) โดยจะชดเชยทั้งหมดด้วยคาร์บอนเครดิต (TVERs) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยผ่าน Carbon Markets Club

ฟากของเอสซีจี จะเน้นไปที่การสนับสนุนนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิลสำหรับตกแต่งงานประชุม เช่น ฉากถ่ายภาพ จุดทิ้งขยะ โดยหลังใช้งานเสร็จจะนำไปรีไซเคิลเป็นชั้นวางหนังสือ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ส่วนโออาร์ ใช้วิธีร่วมสนับสนุนจุดแยกขยะ และนำขยะพลาสติกไปสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัปไซคลิ่งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้งานใหม่ได้ เพื่อสนับสนุนแนวคิด Bio-Circular-Green Economy Model (BCG) ของการประชุมครั้งนี้

จัดอีเวนต์ให้อีโค่ กับโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน โดย ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)’ ในงาน APEC 2022

โครงการ Care the Bear อาจไม่ประสบความสำเร็จ หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกว่า 30 องค์กรผู้จัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อมวลชนที่เกิดความเข้าใจและนำหลักปฏิบัติ ‘6 Cares’ ไปใช้ในศูนย์ข่าวสีเขียว เพื่อทำให้เกิดการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในการจัดกิจกรรมได้จริง ทั้งยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังจบงาน

หลักปฏิบัติ 6 Cares มีดังนี้

1. การเดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน

2. การลดใช้กระดาษและพลาสติก

3. งดการใช้โฟม

4. การลดใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

5. เลือกใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

6. ลดการเกิดขยะเศษอาหาร ตักอาหารแต่พอดีและทานให้หมด

จัดอีเวนต์ให้อีโค่ กับโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน โดย ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)’ ในงาน APEC 2022

ไม่ใช่แค่ขอความร่วมมือในระหว่างวันจัดงานเท่านั้น แต่โครงการ Care the Bear ยังคาดหวังถึงการเดินทางมายังบริเวณงาน โดยเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากทุกคนในการใช้ขนส่งสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน (Carpool) แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว อีกทั้งบริเวณที่จัดงานยังได้มีการนำรถยนต์ไฟฟ้าโดยสารมาใช้รับ-ส่งคนตามจุดต่างๆ 

ทั้งนี้ ในแต่ละบูทภายในงานได้มีการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตรงกับหลักปฏิบัติ 6 Cares ไม่ว่าจะเป็นวัสดุรีไซเคิล หรือนำสิ่งที่เคยจัดแสดงในงานอื่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อลดการใช้วัสดุที่ทำลายธรรมชาติและย่อยสลายได้ยาก

จัดอีเวนต์ให้อีโค่ กับโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน โดย ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)’ ในงาน APEC 2022

เมื่อเดินถัดออกมาจากส่วนของบูทจัดแสดง จะพบกับพื้นที่สำหรับทำงานสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน และเพื่อให้สถานที่ 22,000 ตารางเมตรแห่งนี้สามารถเป็นศูนย์ข่าวสีเขียวได้อย่างแท้จริง โครงการ Care the Bear จึงมีการนำป้ายพี่หมีขั้วโลกที่รณรงค์การลดใช้กระดาษและพลาสติกวางไว้ใกล้ๆ กับเครื่องพรินเตอร์

จัดอีเวนต์ให้อีโค่ กับโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน โดย ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)’ ในงาน APEC 2022

ถัดจากโซนทำงาน เข้าสู่สถานที่รับประทานอาหารก็มีการรณรงค์ให้งดใช้โฟม รวมไปถึงลดการเกิดขยะเศษอาหาร ด้วยการแนะนำให้ตักอาหารแต่พอดีและทานให้หมด ผ่านป้ายพี่หมีที่ตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกโต๊ะภายในบริเวณพื้นที่

แคมเปญนี้ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในส่วนของผู้รับประทานอาหาร และผู้ประกอบการที่แจกขนมไทยหากินยากอย่าง ‘บุหลันดั้นเมฆ’ ที่อยู่ในรูปแบบของกระทงใบไม้ย่อยสลายได้

จัดอีเวนต์ให้อีโค่ กับโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน โดย ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)’ ในงาน APEC 2022

นอกจากนี้ ยังมีจุดแยกขยะรอบบริเวณงาน ทั้งยังมีอาสาสมัครจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาประจำจุดทิ้งขยะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะอย่างถูกต้อง .
หลังจากจบงาน จะมีการนำขยะส่วนต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่าง ขยะเศษกระดาษกับการทำเป็นชั้นวางหนังสือเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่มีความต้องการ ขยะพลาสติกจะไปสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซคลิ่งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้งานใหม่ และขยะเศษอาหารจะถูกนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์

จัดอีเวนต์ให้อีโค่ กับโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน โดย ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)’ ในงาน APEC 2022

จากหลักปฏิบัติ 6 Cares ของโครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน โดยการผลักดันของ SET และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรตลาดทุน องค์กรผู้จัดแสดงนิทรรศการ และผู้ร่วมงาน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ข่าวสีเขียวสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในงานได้มากถึง 30,295.40 kgCO2e เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 3,366 ต้น ทั้งจากการเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า ใช้บริการรถ Shuttle Bus ตักอาหารแต่พอดี และการคัดแยกขยะภายในงาน รวมไปถึงการนำวัสดุตกแต่งกลับไปใช้ซ้ำในการจัดบูทครั้งต่อไป

ทางบูท SET เอง ก็ได้มีการแยกประเภทวัสดุต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและย่อยสลาย รวมถึงการนำวัสดุตกแต่งกลับไปใช้ซ้ำ นำไปสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่างๆ

หลังจากจบงานประชุมเอเปค 2022 โครงการ Care the Bear ลดโลกร้อน จะยังคงดำเนินต่อไป และรอให้กลุ่มบริษัททั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคต

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Care the Bear เพิ่มเติมได้ที่ : www.carethebear.com

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.