I AM & I WILL : ‘มะเร็ง’ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวอีกต่อไป เอาชนะได้แค่เริ่มที่ตัวเรา

เนื่องในวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ที่ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เราได้มีโอกาสคุยกับ ศ.พิเศษนพ.ธีรวุฒิคูหะเปรมะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถ ในประเด็นเกี่ยวกับ ‘โรคมะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิด’ ถ้าเรารับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องผ่านแคมเปญสากล ‘I AM & I WILL’ จากสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งว่า ‘มะเร็ง’ นั้นเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ คือ เซลล์จะแบ่งตัวและมีการเจริญเติบโตที่ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อนานเข้าก็ก่อเกิดเป็นเนื้อร้าย จนขยายลุกลามไปยังร่างกายส่วนอื่นๆ ผ่านทางต่อมน้ำเหลืองหรือกระแสเลือด แต่ก็ไม่ใช่เนื้องอกทุกชนิดที่เกิดขึ้นจะกลายร่างเป็นมะเร็งเสมอไป | สาเหตุการเกิดมะเร็งส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่ามีประชากรโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 9.6 ล้านคนต่อปี และคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีคนเสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคน ในขณะที่ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นราว 5 % ในทุกๆ ปี โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 8 หมื่นคน และพบคนไข้รายใหม่ประมาณ 1.7 แสนคนต่อปี โดยสาเหตุของการเกิดมะเร็งนั้นก็มีหลากหลาย […]

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.