People of Bangkok : The Worker Ants

เหล่าคนงานที่เป็นเหมือนมดงานที่คอยสร้างเมืองของเรา อาชีพที่มีศักดิ์ศรีและมีความสำคัญต่อเมือง

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.