Shen Ji New Village พลิกฟื้นบ้านพักเก่าให้เป็นหมู่บ้านนักสร้างสรรค์ที่ไถจง

Shen Ji New Village หมู่บ้านแห่งความสร้างสรรค์ที่รีโนเวตจากบ้านหลังเก่าที่เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน ซึ่งเกิดขึ้นตามคอนเซปต์ Urban Regeneration ของรัฐบาลไต้หวัน ที่ต้องการฟื้นฟูสถานที่ทิ้งร้างหรืออาคารเก่าให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.