PROUD TO BE SATHORNIAN : เป็น ‘ชาวสาทร’ นั้นดีกว่าใคร

ถ้าถามว่าทำเลไหนได้ชื่อว่าเป็น ‘Real CBD’ ของกรุงเทพฯ แน่นอนว่าใครๆ ก็ต้องยกให้ ‘สาทร’ นั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ หรือ Real CBD อย่างแท้จริง | ‘สาทร’ ที่สุดของทำเลใจกลางเมืองพื้นที่ Real CBD ของจริง “PRIME LOCATION IN THE  CITY CENTER.” ปัจจุบัน ‘สาทร’ ยังคงเป็นทำเลที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากจำนวนพื้นที่อาคารสำนักงานที่รวมกันแล้วสูงถึงประมาณ 2.1 ล้านตร.ม. หรือคิดเป็น 24% ของพื้นที่สำนักงานทั้งหมด ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ เริ่มขยับขยายมายังย่านสาทรมากขึ้น จนทำให้ราคาที่ดินในทำเลนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  เห็นได้จากเมื่อปี พ.ศ. 2540 – 2544 ราคาที่ดินบนถนนสาทรอยู่ที่ประมาณ 170,000 บาท/ตร.วา ก่อนจะคงที่อยู่ที่ 400,000 บาท/ตร.วา จนถึงปี พ.ศ. 2554 และสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดไปที่ 450,000 – 750,000 บาท/ตร.วา […]

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.
Max. file size: 64 MB.