“Harrison Butcher” เพราะทุกจานคือมื้อที่คุณเลือกได้

ร้าน Harrison Butcher ที่มีเนื้อแขวนกันให้เห็นอยู่หน้าร้าน ผ่านกระจกใสบานใหญ่ สมกับคำว่า Butcher ในชื่อร้านแบบไม่มีข้อสงสัย

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.