Co-Design Lab : โลกที่เปลี่ยนผ่าน นวัตกรรมที่เปลี่ยนไป กับ ‘ราชการไทย’ที่(อยาก)เปลี่ยนแปลง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่ายขึ้น